Põhikiri

Sihtasutuse Räpina Sadamad ja Puhkealad põhikiri

Lisa
Räpina Vallavolikogu
29.01.2014 otsusele nr 1
Sihtasutuse Räpina Sadamad ja Puhkealad põhikiri
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Räpina Sadamad ja Puhkealad (edaspidi Sihtasutus).
1.2. Sihtasutuse asutajaks on Räpina vald.
1.3. Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Põlva maakond, Räpina vald.
1.4. Sihtasutuse tegevuse eesmärk on Räpina valla sadamate ja puhkealade arendamise kaudu
majandus- ja elukeskkonna mitmekesistamine ning võimaluste loomine:
1.4.1. tervislike eluviiside ja tervisespordi edendamiseks;
1.4.2. keskkonnasäästlikuks vaba aja veetmiseks;
1.4.3. puhkemajanduse ja turismi edendamiseks.
1.5. Punktis 1.4 nimetatud eesmärgi saavutamiseks sihtasutus:
1.5.1. arendab ja korraldab Räpina valla sadamate ja puhkealade tegevust ja haldamist;
1.5.2. korraldab tegevusalaseid ning eesmärkide saavutamiseks vajalikke koolitusi ning teabe ja
reklaami levitamist;
1.5.3. koordineerib koostööd kõigi asjast huvitatud isikute, organisatsioonide ja ühendustega;
1.5.4. võtab vastu annetusi, toetusi ja eraldisi ning omandab, valdab, kasutab ja käsutab vara;
1.5.5. korraldab Räpina valla sadamate ja puhkealade finantseerimis-, projekteerimis- ja
ehitustegevust ning sellealase teabe hankimist.
1.5.6. viib ellu muud tegevust, mis on kooskõlas sihtasutuse põhikirjalise eesmärgiga.
1.6. Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub seadustest, käesolevast
põhikirjast ja muudest õigusaktidest.
1.7. Sihtasutus tegeleb majandustegevusega seaduses ettenähtud piirides oma eesmärgi
saavutamiseks.
1.8. Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.
2. SIHTASUTUSE VARA
2.1. Sihtasutuse vara moodustub asutaja poolt üleantud varast, annetustest, riigi ja kohalike
omavalitsuste finantstoetustest, osalemisest rahvusvahelistes abi- ja koostööprogrammides,
sihtotstarbelistest eraldistest, samuti sihtasutuse majandustegevusest saadud tulust.
2.2. Sihtasutus võib kasutada oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
3. SIHTASUTUSE NÕUKOGU
3.1. Nõukogul on kolm liiget, kelle määrab ja kutsub tagasi Räpina Vallavalitsus. Juhul kui asutaja
on lõppenud, määrab ja kutsub nõukogu liikmed tagasi sihtasutuse asukohajärgse kohaliku
omavalitsuseüksuse valitsus.
3.2. Esimese nõukogu liikmed määratakse asutamisotsusega.
3.3. Nõukogu volitused kehtivad kuni kolm aastat.
3.4. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
3.5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda
aastas.
3.6. Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad
kirjalikult kõik nõukogu liikmed ja kinnitavad selle digiallkirjaga.
3.7. Nõukogu tegutseb sihtasutuste seaduses sätestatud pädevuse piires.
3.8. Nõukogu kinnitab sihtasutuse aastaeelarve.
3.9. Nõukogu liikmetele võib maksta tasu, mille suuruse määrab Räpina Vallavalitsus.
4. SIHTASUTUSE JUHATUS
4.1. Juhatus koosneb ühest kuni kolmest liikmest, kes juhivad ja esindavad sihtasutust.
4.2. Juhatuse liikme määrab ja kutsub tagasi nõukogu.
4.3. Esimene juhatuse liige määratakse asutamisotsusega.
4.4. Juhatuse esimehe määrab nõukogu.
4.5. Kui juhatusel on kaks liiget, siis on igal juhatuse liikmel esindusõigus.
4.6. Kui juhatusel on kolm liiget, esindab sihtasutust juhatuse esimees või kõik teised juhatuse
liikmed ühiselt.
4.7. Juhatuse liikmega sõlmitakse leping, millest tulenevad õigused ja kohustused lõpevad
vastavalt lepingutingimustele.
4.8. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale
vastavat tasu. Tasu suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu ning see sätestatakse temaga
sõlmitavas lepingus.
5. SIHTASUTUSE RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL
5.1. Juhatus korraldab sihtasutuse raamatupidamist vastavalt raamatupidamise ja sihtasutuse
seadustele.
5.2. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
5.3. Sihtasutusel on audiitor, kelle nimetab nõukogu.
5.4. Audiitor võidakse nimetada ühekordseks audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.
6. VARA KASUTAMISE JA KÄSUTAMISE KORD
6.1. Sihtasutus võib oma vara kasutada üksnes põhikirjalistel eesmärkidel.
6.2. Sihtasutuse vara kasutamise üle otsustavad juhatus ja nõukogu vastavalt sihtasutuse
eesmärkidele ja käesolevas põhikirjas ettenähtud esindusõigusele.
6.3. Sihtasutuse vara kasutusse andmine ja võõrandamine toimub nõukogu nõusolekul ning lähtub
sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korrast, mille koostab juhatus ja kinnitab nõukogu.
6.4. Sihteraldise otsatarvet ei ole sihtasutusel õigust muuta.
6.5. Sihtasutus ei või anda laenu ega seda tagada sihtasutuse asutajale, juhatuse ega nõukogu
liikmele, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui sihtasutuste
seaduses ei ole sätestatud teisiti.
6.6. Pikaajalisi kohustusi ja kohustusi, mille suurus ületab 10 000 eurot, saab sihtasutusele võtta
ainult nõukogu loal, kui neid ei ole sihtasutuse eelarves ette nähtud.
7. PÕHIKIRJA MUUTMINE
7.1. Põhikirja muutmise õigus on ainult asutajal. Juhul kui asutaja on lõppenud, on põhikirja
muutmise õigus asukohajärgsel kohaliku omavalitsuse üksusel.
7.2. Põhikirja võib muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides sihtasutuse
eesmärke.
8. SIHTASUTUSE LÕPETAMINE, VARA JAOTAMINE
8.1. Sihtasutus lõpetatakse asutaja otsusega.
8.1.1. kui sihtasutuse eesmärgid on saavutatud või ei ole saavutatavad;
8.1.2. muudel seadustes ettenähtud alustel ja korras.
8.2. Sihtasutuse likvideerija määratakse asutaja poolt sihtasutuse lõpetamise otsuses.
8.2.1. Likvideerimisel järelejäänud vara läheb üle asutajale, kes peab seda kasutama võimalikult
sihtasutuse eesmärkidele vastavalt. Juhul kui asutaja on lõppenud, läheb vara üle sihtasutuse
asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele.
8.3. Sihtasutuse dokumendid antakse hoiule asutajale.

Comments are closed.